Cavuto, Gasparino react to Cohen’s testimony, Tesla